“Byw Heb Ofn”

I nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn 2022, mae ‘Wal Goch’ Cymru wedi ymuno â llinell gymorth Byw Heb Ofn a Chymdeithas Bêl-droed Cymru i anfon neges glir i’r byd – rydym yn chwythu’r chwiban olaf ar drais yn erbyn menywod.

Fel cenedl falch, gyda hanes cryf o undod, a’r wlad gyfan yn cefnogi tîm pêl-droed Cymru yn Qatar, nid oes amser gwell hefyd i ddechrau chwarae fel tîm i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod yng Nghymru.

Yn ystod Cwpan y Byd bydd cefnogwyr Cymru yn cymryd yr awenau i ddangos bod Cymru yn wlad sydd ag agwedd dim goddefgarwch tuag at drais yn erbyn menywod.

Mewn fideo a gynhyrchwyd yn arbennig, mae 11 aelod benywaidd o’r Wal Goch yn nodi ein bod ni ‘yma o hyd’ i bawb sydd wedi, neu sydd, yn dioddef trais neu gamdriniaeth.

Mae’r fideo wedi’i greu gan dîm o ferched sy’n cynnwys clawr newydd o Yma O Hyd, cân swyddogol ymgyrch Cymru ar gyfer Cwpan y Byd, gan y cerddor o Gymru, Bronwen Lewis, ac yn cynnwys fideograffiaeth gan y chwiorydd Elena a Sofia Costa o Gaerdydd.

Mae White Ribbon UK yn fudiad o ddynion a bechgyn sy’n gweithio i roi terfyn ar drais gan ddynion yn erbyn menywod a merched.

Mae Diwrnod y Rhuban Gwyn 2022 yn amlygu 11 nodwedd y gall dynion a bechgyn eu meithrin i helpu i greu byd o gydraddoldeb a diogelwch i fenywod, gyda hashnod yr ymgyrch #YGôl.

Yn ogystal, mae 4 aelod gwrywaidd o’r Wal Goch wedi cofrestru fel Llysgenhadon y Rhuban Gwyn, gan wneud Addewid y Rhuban Gwyn i beidio byth â defnyddio, esgusodi nac aros yn dawel am drais dynion yn erbyn menywod. Mae Steve Thomas, Steve Austins, Greg Caine a Paul Lindsay i gyd yn frwd dros wneud gwahaniaeth.

Gwirfoddolwyr gwrywaidd yw Llysgenhadon y Rhuban Gwyn sy’n ymgysylltu â dynion a bechgyn eraill i alw am ymddygiad camdriniol a rhywiaethol ymhlith eu ffrindiau, eu cydweithwyr a’u cymunedau er mwyn hyrwyddo diwylliant o gydraddoldeb a pharch.

Dywedodd Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Noel Mooney:

“Yn CBDC rydyn ni’n credu ei bod hi’n hynod bwysig i ni barhau i gefnogi llinell gymorth ac ymgyrch Byw Heb Ofn hanfodol Llywodraeth Cymru.

“Gyda’r mudiad byd-eang, Diwrnod y Rhuban Gwyn, yn disgyn ar yr un diwrnod ag ail gêm Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA, mae’n hanfodol ein bod yn defnyddio platfform CBDC ar lwyfan y Byd i dynnu sylw at bwysigrwydd dynion yn eiriol dros beidio byth â chymryd rhan mewn trais yn erbyn menywod, ei gydoddef, na bod yn dawel am drais yn erbyn menywod. 

“Mae CBDC yn falch o weld ein haelodau benywaidd a gwrywaidd o’r Wal Goch yn cefnogi’r ymgyrch hon trwy gymryd rhan yn y fideo pwerus Byw Heb Ofn ac fel llysgenhadon y Rhuban Gwyn.”

Dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol:

“Hoffwn ddiolch i bawb sy’n ein helpu i amlygu a hyrwyddo ein hymgyrch Byw Heb Ofn, mae Cymru’n sefyll yn unedig yn ein condemniad o drais yn erbyn menywod, trais ar sail rhywedd, cam-drin domestig, a thrais rhywiol (VAWDASV) ac yn sefyll yr un mor ymroddedig yn ein penderfyniad i ddod ag ef i stop. 

“Rwyf am dalu teyrnged i’r rhai sydd wedi dod ymlaen fel llysgenhadon, trwoch chi a phawb sy’n gwirfoddoli i helpu i gefnogi dioddefwyr cam-drin, byddwn yn gweithio i roi stop ar ffrewyll VAWDASV a pharhau i wneud Cymru’r lle mwyaf diogel i fod yn fenyw.”

Mae Byw Heb Ofn yn wasanaeth rhad ac am ddim, 24/7 i holl ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig, trais rhywiol, a rheolaeth orfodol a’r rhai sy’n agos atynt, gan gynnwys teulu, ffrindiau a chydweithwyr.

Gellir cysylltu â Byw Heb Ofn yn y ffyrdd canlynol: 

Ffonio: 0808 80 10 800

Tecstio: 0786 007 7333

E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Sgwrs fyw: llyw.cymru/bywhebofn  

I ddysgu mwy am Byw Heb Ofn cliciwch yma

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.