CBDC yn Lansio Cronfa PAWB i Gefnogi Pobl Ifanc a Theuluoedd

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) wedi lansio Cronfa PAWB am ei hail flwyddyn. 

Trwy Gronfa PAWB, mae CBDC yn cefnogi pobl ifanc a theuluoedd ledled Cymru i gael mynediad at gyfleoedd ac offer pêl-droed.

Mae Cronfa PAWB yn alinio â phrif amcan Strategaeth Ein Cymru|Our Wales 2026 CBDC; sef darparu cynnig chwarae hyblyg a chynhwysol a gwneud pêl-droed yn hygyrch ac yn fforddiadwy i bobl o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol.

Mae’r gronfa ar agor i bobl ifanc 5–18 oed sy’n byw yng Nghymru a gellir gwneud cais gan neu ar ran unrhyw chwaraewr ifanc, i’w cefnogi a’u cynorthwyo i gael mynediad at gyfleoedd a/neu offer pêl-droed.

Meddai Uwch Reolwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynhwysiant ac Uniondeb CBDC, Jason Webber: “Mae Cronfa PAWB yn fenter i gefnogi teuluoedd lle gall costau fod yn rhwystr i gymryd rhan yn y gêm.

“Trwy ddarparu cronfa lle gall pobl wneud cais am eitemau fel esgidiau pêl-droed, padiau coesau, hijabs chwaraeon, ymhlith eitemau eraill, rydym ni’n gobeithio y bydd yn rhoi mynediad i bobl ifanc at bêl-droed yn eu cymuned, ac y byddant yn parhau i fwynhau a chymryd rhan yn y gêm.”

Wrth sôn am ddefnydd y Clwb o Gronfa PAWB, meddai Hyfforddwr RTB Glynebwy, Kyle Higgins: “Mae RTB Glynebwy wedi’u lleoli ym Mlaenau Gwent, sy’n un o’r ardaloedd tlotaf yng Nghymru, ac yn syml iawn, heb y cyllid hwn, ni fyddai pêl-droed ar gael i lawer o rieni yma.

“Fe ges i fy magu mewn tlodi fy hun ac roedd yn rhaid i mi roi’r gorau i chwarae pêl-droed yn 10 oed gan nad oedd fy rhieni yn gallu fforddio mynd â mi i gemau pêl-droed na fforddio’r offer sydd ei angen, felly mae mor bwysig bod rhywbeth fel hyn ar gael i helpu rhieni.”

Ychwanegodd Cadeirydd RTB Glynebwy, Karl Moorecroft: “Rydym wedi defnyddio Cronfa PAWB i helpu parhad pêl-droed o fewn y gymuned. Mae’n caniatáu i ni dyfu’r clwb a helpu’r bechgyn a’r merched i barhau i chwarae pêl-droed, hyd yn oed yn y cyfnod anodd sydd ohoni.

“Rydym ni eisiau annog pawb i chwarae pêl-droed, ac mae’r gronfa wedi caniatáu i ni brynu cit, cymorth gyda ffioedd ymaelodi neu danysgrifiadau misol i’r clwb. Yn RTB Glynebwy mae Cronfa PAWB wedi galluogi bechgyn a merched i chwarae pêl-droed bob dydd gyda ni.”

Gallwch wneud cais am gymorth trwy’r gronfa am yr eitemau canlynol:

  • Ffioedd Aelodaeth Clwb Llawr Gwlad
  • Cit Chwarae/Clwb
  • Esgidiau Pêl-droed
  • Padiau Coesau
  • Menig Gôl-geidwad
  • Hijab Chwaraeon
  • Offer Nam Penodol e.e. Gogls Chwaraeon
  • Costau Teithio e.e. Costau Trên, Bws neu Dacsi i Leoliadau Hyfforddi a Gemau

Bydd y cyllid sydd ar gael yn cael ei bennu gan banel cenedlaethol a fydd yn defnyddio’r wybodaeth ymgeisio i asesu pob achos. Gellir gwneud cais am Gronfa PAWB yn flynyddol i sicrhau bod cymorth ar gael i bobl ifanc gael mynediad i gyfleoedd pêl-droed rheolaidd.

PROSES YMGEISIO

Gall clybiau, ysgolion, gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau cymunedol eraill wneud cais am y gronfa ar ran eraill. Bydd y ffenestr ceisiadau cyntaf ar gyfer 2023 rhwng 13 Mawrth a 31 Mawrth.

Mae ffurflen gais Cronfa PAWB ar gael YMA

Am fwy o wybodaeth: pawb.cymru

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â pawbfund@faw.cymru

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.