Gŵyl Cymru: Cymdeithas Bêl-Droed Cymru yn Cyhoeddi Gŵyl Greadigol i Uno’r Wal Goch

Heddiw, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn cyhoeddi Gŵyl Cymru, gŵyl 10 diwrnod* i ddod â chymunedau ynghyd wrth gefnogi Cymru yn ystod eu hymgyrch Cwpan y Byd FIFA 2022 yn Qatar.

Nod Gŵyl Cymru, sy’n dechrau ar 19 Tachwedd, yw uno ac amlygu’r cyfoeth o gelf, cerddoriaeth a digwyddiadau – mewn lleoliadau ledled Cymru a thu hwnt – sy’n cael eu creu ar gyfer ymgyrch hanesyddol Cymru yng Nghwpan y Byd. Drwy greu gofodau a chyfleoedd i bobl ddod ynghyd i ddathlu llwyddiant y tîm cenedlaethol ym myd chwaraeon, bydd Gŵyl Cymru hefyd yn cyflwyno cynulleidfaoedd newydd i’r celfyddydau, iaith a diwylliant Cymreig – gan sicrhau gwaddol diwylliannol i Gwpan y Byd FIFA 2022.

Mae cefnogi lleoliadau annibynnol ar lawr gwlad yn ganolog i’r ŵyl – ac mae sefydliadau cymunedol, clybiau pêl-droed, a lleoliadau bellach yn cael eu gwahodd i drefnu eu rhaglen eu hunain o ddigwyddiadau, gweithdai a pherfformiadau i ddod yn rhan o’r ŵyl greadigol uchelgeisiol hon. 

Meddai Prif Weithredwr CBDC, Noel Mooney: “Mae CBDC yn falch o fod yn defnyddio ein hymgyrch anhygoel yng Nghwpan y Byd i weithio gyda lleoliadau annibynnol ar lawr gwlad drwy Ŵyl Cymru. Mewn cydweithrediad â’n partneriaid rhagorol, rydym yn galw ar ganolfannau celfyddydol, lleoliadau cerddoriaeth, clybiau pêl-droed a mentrau cymunedol ledled Cymru i ymuno â ni i gefnogi tîm cenedlaethol Dynion Cymru. 

“Gall digwyddiadau Gŵyl Cymru amrywio o gerddoriaeth byw o flaen cannoedd, i weithdai celf, sgyrsiau neu setiau comedi hefo 20 yn mynychu. Rydym ni’n edrych ymlaen at weld pobl o bob rhan o Gymru yn dod at ei gilydd i gefnogi Tîm Cymru.”

Cefnogir Gŵyl Cymru gan Gronfa Cefnogi Partneriaid Cwpan y Byd Llywodraeth Cymru. 

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS: “Mae Cwpan y Byd FIFA yn cynnig cyfle hanesyddol i hyrwyddo Cymru. Bydd Gŵyl Cymru yn ddathliad o’n diwylliant a threftadaeth, yn uno Cymru ac yn cynnig cefnogaeth i’r tîm yn Qatar. Rwy’n falch iawn bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r hyn sy’n argoeli i fod yn ddigwyddiad cwbl unigryw.”

Mae’r alwad agored ar gyfer unrhyw leoliad neu sefydliad, yng Nghymru a ledled y byd, sy’n dangos gemau Cymru i gyflwyno manylion eu digwyddiadau i ddod yn rhan o Ŵyl Cymru, ac mae unrhyw weithgaredd o fewn byd y celfyddydau yn berthnasol – o gigs cerddoriaeth, nosweithiau comedi neu ddangosiadau ffilm i weithgareddau plant, sesiynau llenyddol a gweithdai celf.

Meddai Elan Evans, Hyrwyddwr yn Clwb Ifor Bach: “Mae lleoliadau cerddoriaeth ar draws Cymru wedi dioddef ers Covid-19, a dal mewn cyfnod o ansicrwydd gyda’r argyfwng costau byw, felly rydym yn hynod ddiolchgar i Gymdeithas Bêl-droed Cymru am gefnogi lleoliadau llawr gwlad drwy drefnu’r ŵyl hon. Mae’n anhygoel gweld y tîm dynion cenedlaethol yn mynd i Gwpan y Byd, a dwi’n gobeithio cawn gyfle i ddod at ein gilydd i ddathlu eu llwyddiant ac i fwynhau ystod eang o gelfyddydau a diwylliant Cymreig modern a chynhwysol ar draws Cymru.” 

Drwy gofrestru ar wefan – gwyl.cymru – bydd gweithgareddau a digwyddiadau yn cael eu rhestru mewn cyfeiriadur a’u hyrwyddo ar-lein fel rhan o’r ŵyl. Bydd y trefnwyr hefyd yn cael mynediad at becyn o adnoddau digidol fydd yn cynnwys deunydd marchnata, fideos, rhestrau chwarae, asedau cyfryngau cymdeithasol a gweithgareddau celf i ddefnyddio yn eu digwyddiadau. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru digwyddiad yw 19 Hydref.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gyd-gynhyrchu gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, gyda Nick Davies wedi’i benodi’n Gynhyrchydd Celfyddydau Cwpan y Byd.

Meddai Nick Davies: “Mae hon yn foment arbennig i bêl-droed yng Nghymru – a hefyd i ddiwylliant Cymru. Mae’r byd yn gwylio felly rydyn ni eisiau creu a hyrwyddo digwyddiadau sy’n cynrychioli’r gorau o Gymru – digwyddiadau sy’n gynhwysol, yn ddathliadol ac yn hwyl, y gall pobl o’n holl gymunedau gymryd rhan ynddynt.” 

Meddai Lleucu Siencyn, Cyfarwyddwr Datblygu’r Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru: “Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch iawn i weithio mewn partneriaeth gyda’r Gymdeithas Bêl-droed ar yr ŵyl gelfyddydol genedlaethol unigryw hon – does dim byd tebyg wedi cael ei gynnal yng Nghymru erioed! Dyma gyfle gwych i’r celfyddydau fod yn rhan o’r dathliadau ar draws ein cymunedau, gan bontio diwylliant a chwaraeon mewn modd hwyliog a hygyrch. Ry’n ni’n ddiolchgar am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ac arian achosion da y Loteri Genedlaethol ar gyfer y rhaglen hon.”

*O leiaf

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.