‘Tu ôl y Llinell, Tu ôl y Tîm’

Heddiw, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) wedi ail-lansio ymgyrch hollbwysig ‘Tu ôl y Llinell, Tu ôl y Tîm’ sydd â’r nod o fynd i’r afael ag ymddygiad amhriodol ar ochr y cae.

Mae fideo’r ymgyrch yn dangos yr effaith negyddol y gall ymddygiad ochr y cae ei chael ar y rheiny sy’n cymryd rhan trwy gyfnewid rolau a dangos plant yn beirniadu oedolion wrth iddyn nhw chwarae. Mae’r fideo yn codi ymwybyddiaeth o’r safonau ymddygiad y disgwylir eu gweld ar ochr y cae ar draws amgylcheddau pêl-droed llai ac iau.

Mae fideo newydd yr ymgyrch ‘Tu ôl y Llinell, Tu ôl y Tîm’ a’r pecyn adnoddau addysgol cysylltiedig ar gael i’w gweld ar ficrowefan Diogelu newydd sbon CBDC y gall pob clwb iau, hyfforddwr, rhiant a gwyliwr gael mynediad atynt trwy: safeguarding.cymru

Er mwyn sicrhau amgylchedd diogel a chadarnhaol lle gall chwaraewyr ffynnu a datblygu, disgwylir i bob clwb a phersonél sy’n gysylltiedig â CBDC gadw at Bolisi, Arferion a Gweithdrefnau Diogelu CBDC er mwyn sicrhau mai lles chwaraewyr sy’n dod gyntaf bob amser.

Mae creu microwefan Diogelu CBDC yn cynnig mynediad hawdd at wybodaeth, cyngor a chanllawiau pwysig i helpu i gefnogi a datblygu teulu pêl-droed Cymru, gyda thudalennau addysgol penodol wedi’u neilltuo ar gyfer Swyddogion Diogelu, Hyfforddwyr, Chwaraewyr, Rhieni, Swyddogion Gêm a Phlant.

Meddai Rheolwr Diogelu a Lles Chwaraewyr CBDC, Siân Jones: “Gall pêl-droed gael dylanwad mor bwerus a chadarnhaol ar bobl ifanc, boed hynny trwy fwynhau, cyflawni neu ddatblygu rhinweddau gwerthfawr fel hunan-barch, arweinyddiaeth a gwaith tîm. Fodd bynnag, dim ond os yw plant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi, eu hamddiffyn a’u grymuso y mae’r effeithiau cadarnhaol hyn yn bosibl.

“Yn anffodus, yn CBDC, mae ein Tîm Diogelu yn dal i gael gwybod am achosion o ymddygiad negyddol ar ochr y cae, a all gael effaith mor negyddol ar y chwaraewyr hynny sy’n cymryd rhan. Dyna pam fy mod i mor ddiolchgar y gallwn ni yn CBDC ailedrych ar negeseuon allweddol yr ymgyrch ‘Tu ôl y Llinell, Tu ôl y Tîm’, wrth i ni lansio ein microwefan Diogelu CBDC, i atgyfnerthu bod darparu amgylchedd cadarnhaol i bob chwaraewr yn flaenoriaeth bwysig.”

EWCH I FICROWEFAN CBDC

Ewch i ficrowefan Diogelu newydd CBDC sy’n cynnwys adnoddau ac addysg ar Bolisi, Arferion a Gweithdrefnau Diogelu: Safeguarding.Cymru

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.