M&S Food yn Uno â Thimau Pêl-Droed Cymru a CBD Cymru i Hyrwyddo Bwyta’n Iach

Heddiw, cyhoeddodd M&S Food ei fod yn uno â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) a Thimau Pêl-droed Cymru i ddefnyddio pŵer pêl-droed i helpu teuluoedd i wneud dewisiadau bwyta iachach fel rhan o’u hymgyrch ‘Bwyta’n Dda, Chwarae’n Dda’.

Mewn partneriaeth unigryw a fydd yn para sawl blwyddyn, bydd M&S Food, CBDC a thimau pêl-droed Cymru yn bwrw golwg ar yr hyn y mae chwaraewyr yn ei fwyta er mwyn helpu i ysbrydoli teuluoedd i fwyta’n iachach yr haf hwn a thu hwnt. Trwy ddefnyddio dylanwad sêr pêl-droed Cymru, nid yn unig mae’r partneriaid yn gobeithio gwneud dewisiadau iach yn haws i deuluoedd, ond hefyd dangos bod iach a chytbwys ddim yn golygu quinoa a kale yn unig – gall fod yn hwyl ac yn flasus!  

Daw’r bartneriaeth amserol hon wrth i iechyd fod yn uchel ar agenda’r genedl, gyda 46% o bobl Cymru yn poeni am iechyd teulu. Mae 33%** yn rhannu pryderon am sicrhau bwyd maethlon yn eu deiet – felly mae’r ffocws hwn ar M&S a’i sêl bendith Eat Well yn dod ar yr adeg iawn.

Mae’r bartneriaeth yn llawn o fentrau newydd – o adnoddau egsliwsif yn y siop lle gall sêr dyfodol Cymru ddysgu beth yw hoff fwydydd a chynlluniau bwyta eu hoff chwaraewyr, i gynnwys unigryw ar-lein lle byddwn yn dysgu am chwaraewyr, rheolwyr ac arwyr yn rhannu eu hoff gynhyrchion Eat Well.

Felly, gall cefnogwyr o bob oedran bellach fwyta fel eu harwyr pêl-droed waeth beth yw eu hoed neu eu gallu pêl-droed. P’un a yw hynny cyn chwarae neu ar ôl chwarae, neu damaid bach i fwyta cyn mynd allan i weld eu tîm lleol yn chwarae.

Meddai Rheolwr Tîm Dynion Cymru Rob Page: “Trwy ein partneriaeth ag M&S Food ac Eat Well rydyn ni’n anelu at helpu teuluoedd ledled Cymru i wneud dewisiadau bwyta iachach gan ddefnyddio pŵer pêl-droed.

“Mae nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn pêl-droed yn cynyddu bob blwyddyn a dyma’r gamp fwyaf poblogaidd ar draws y wlad. Gan ddefnyddio sêr Cymru i ysbrydoli teuluoedd a chenedlaethau’r dyfodol i fwyta’n iachach rydyn ni’n helpu i wella iechyd a maeth y genedl, sy’n beth mor bwerus i ni fel tîm a sefydliad.”

Gemma Grainger, Rheolwr Tîm Merched Cymru: Mae ein chwaraewyr yn fodelau rôl gwych i ferched a bechgyn ifanc ledled Cymru ac rydyn ni’n falch o sut maen nhw’n defnyddio eu llwyfan i hyrwyddo ffordd iach ac actif o fyw i deuluoedd.

“Rydyn ni wedi gweld twf sylweddol yn ein torfeydd dros y 12 mis diwethaf ac mae’n wych gweld cymaint o deuluoedd yn ein cefnogi mewn gemau! Rydyn ni’n gobeithio y byddant y tu ôl i ni yn erbyn Slofenia yng Nghaerdydd ar 6 Medi yn ein gêm ragbrofol derfynol ar gyfer Cwpan y Byd.”

Mae Stuart Machin, Prif Swyddog Gweithredol M&S, yr un mor angerddol am y bartneriaeth ac iechyd, ac mae sicrhau bod gwneud dewisiadau iachach yn fwy hygyrch yn hynod bwysig o fewn strategaeth y manwerthwr ar gyfer y dyfodol. Meddai: “Heddiw, mi fyddaf yn ysgrifennu at ein holl gwsmeriaid am y bartneriaeth hon a’n nod i wneud gwahaniaeth go iawn i iechyd ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf.

“Trwy fanteisio ar ddylanwad y chwaraewyr fel modelau rôl, rydym ni eisiau annog plant a theuluoedd i wneud dewisiadau bwyd iachach trwy ddewis Eat Well.” 

Ychwanegodd Stuart: “Mae gennym ni bron i 2000 o gynhyrchion Eat Well blasus ar draws ein Neuadd Fwyd, ac ar-lein trwy Ocado, o ffrwythau a llysiau o ansawdd i brydau, byrbrydau a diodydd, oll yn cynnig gwerth da am arian. Rydym ni wrthi o hyd yn datblygu a gwella ein hamrywiaeth o gynhyrchion, i roi dewisiadau blasus ac iachach i’n cwsmeriaid bob dydd”

Ychwanegodd Alison Jenkins, Rheolwr Rhanbarthol, M&S, De Cymru: “Mae ein gwaith gyda CBDC yn llawer mwy na noddi yn unig, rydyn ni eisiau helpu i newid iechyd y genedl a’r cam cyntaf yw cynyddu nifer y cynhyrchion gyda’r blodyn Eat Well a’i gwneud yn haws i’n cwsmeriaid eu gweld. Bydd siopwyr yng Nghymru yn gallu dewis cardiau rysáit Cymru penodol yn y siop fel y gallant ail-greu prydau eu hoff chwaraewyr gartref – p’un a yw hynny i frecwast, cinio neu swper. Gall sêr y dyfodol hyd yn oed ddysgu pa gynhyrchion Eat Well mae Cymru yn eu bwyta mewn gwersylloedd hyfforddi.”

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.