Pêl-Droedwyr Cymru yn Ymuno â Llywodraeth Cymru i Lansio Cyfres Fideos “Codi Llais”

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) a Llywodraeth Cymru heddiw wedi rhannu ail fideo y gyfres “Codi Llais” sy’n cynnwys nifer o chwaraewyr Cymru.

Mae “Codi Llais: Herio Agweddau” yn datgelu sgyrsiau rhwng pêl-droedwyr Cymru Joe Allen, Lily Woodham, Esther Morgan a Joe Morrell gan drafod pa mor bwysig yw bod bechgyn a dynion yn codi llais yn erbyn ymddygiad amhriodol tuag at ferched a menywod.

Mae’r fideo yn un o gyfres o dri lle mae’r sgyrsiau yn trafod codi llais yn erbyn casineb tuag at ferched ar-lein, rhoi gwybod yn ddiogel am ymddygiad amhriodol, yn ogystal ag annog pobl ifanc i godi eu llais am aflonyddu rhywiol ar-lein.

Mae cyfres fideos “Codi Llais” yn cyfeirio at adnoddau perthnasol a chyngor i deuluoedd, plant ac addysgwyr sydd ar gael ar Hwb, y platfform dysgu digidol ar gyfer ysgolion Cymru.

Meddai Rheolwr Diogelu a Lles Chwaraewyr Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Sian Jones: “Mae CBDC wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl yn ddiogel ar y cae, ac oddi arno. Rydym ni’n falch o weithio gyda Llywodraeth Cymru a defnyddio llwyfan chwaraewyr Cymru i sicrhau bod y pynciau sy’n cael eu trafod yn fwy hygyrch i rieni, athrawon a gwarcheidwaid. 

Lansiwyd fideo cyntaf y gyfres ‘Codi Llais: Aflonyddu Rhywiol Ar-lein’, ym mis Gorffennaf, ac mae’n hyrwyddo diwylliant o gydraddoldeb a pharch.

I gyd-fynd â’r lansiad gwreiddiol, ymwelodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, ag Ysgol Gymunedol Porth, lle ymunodd â disgyblion mewn gwers ar herio’r broblem o aflonyddu rhywiol ar-lein, lle cafodd y fideo newydd ei weld gyntaf gan ddisgyblion a staff yr ysgol. 

Meddai Jeremy Miles: “Mae aflonyddu rhywiol ar-lein wedi dod yn fater cynyddol gyffredin a heriol, ac yn un all gael effaith anferth ar bobl sy’n ei ddioddef. 

“Bydd y fideo newydd yn rhoi i’n hymarferwyr addysg yr adnoddau i gefnogi sgyrsiau pwysig gyda phobl ifanc am ddifrifoldeb y mater – sut mae’n edrych, sut i roi gwybod am ymddygiad amhriodol a sut i gael cyngor pellach, drwy ein platfform Hwb i ysgolion

“Mae pêl-droedwyr rhyngwladol Cymru, â’u llwyddiant digynsail ar y cae, yn fodelau rôl mor wych i blant a phobl ifanc, felly mae’n wych eu bod yn arwain drwy esiampl drwy siarad am y mater hwn.” 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda Childnet International i gyhoeddi deunyddiau dysgu addas i oedrannau penodol ar aflonyddu rhywiol ar-lein, sef ‘Dim ond jôc?’, ar gyfer plant 9-12 oed, a ‘Codi Llaw, Codi Llais’, ar gyfer y grŵp 13-17 oed. Mae pecyn hyfforddi yn cael ei ddatblygu i helpu athrawon gynyddu eu hyder o ran mynd i’r afael â’r mater. 

Gall plant a phobl ifanc hefyd gael cyngor am aflonyddu rhywiol ar-lein, gan gynnwys sut mae’n edrych, sut i roi gwybod am yr ymddygiad hwn a sut i gael help yn adran ‘Materion a phryderon ar-lein‘ Hwb. Cafodd y cyngor a gyhoeddwyd ym mis Mawrth ei gyd-gynllunio gyda phlant a phobl ifanc, ac fe’i lluniwyd gan ymchwil Llywodraeth Cymru i’w profiadau a’u pryderon ar-lein a rhai o’r rhwystrau i gael cymorth.

Anogir ymarferwyr i rannu’r gyfres o ffilmiau gyda’u dysgwyr i gefnogi sgyrsiau pwysig am aflonyddu rhywiol ar-lein ac ymddygiadau amhriodol eraill, yn ogystal â chael mynediad at y pecynnau cymorth addysgu a’r cyngor sydd ar gael ar Hwb

Aflonyddu rhywiol ar-lein – Hwb (gov.cymru)

Dim ond jôc? (plant 9-12 oed)

Codi Llaw, Codi Llais (plant 13-17 oed)

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.