Chanolfan Gwasanaethau Pêl-Droed

Mae’r C.B.D.C (Cymdeithas Bêl-Droed Cymru) balch i gyhoeddi lansiad ei Chanolfan Gwasanaethau Pêl-droed newydd, fel rhan o’i hymdrechion parhaus i wella ymgysylltiad a chefnogaeth effeithiol i’r holl randdeiliaid ar bob lefel o’r gêm yng Nghymru.

Bydd y Ganolfan Gwasanaethau yn llinell gymorth uniongyrchol a hygyrch i randdeiliaid ar draws y gêm – boed fel chwaraewr/dyfarnwr/hyfforddwr neu swyddog clwb fel ychydig o enghreifftiau yn unig – i helpu gydag unrhyw ymholiadau neu anghenion cymorth sydd gennych o fewn y gêm.

Er efallai nad oes gan y tîm yr holl atebion ar y pwynt cyswllt cyntaf, y gobaith yw y bydd cyflwyno’r adnodd cymorth uniongyrchol a dynodedig hwn yn helpu i sicrhau bod gan bawb y gallu cysylltu’n well â’r CBDC, gyda mwy o bwyslais yn cael ei roi at Gymorth Cwsmeriaid wrth symud ymlaen. I gael yr help sydd angen ar bobl mewn materion ac ymholiadau o ddydd i ddydd sy’n codi yn y gêm yng Nghymru.

Gyda lansiad y tîm hwn, gallwch nawr gysylltu â’r CBDC rhwng 9yb – 8yh o ddydd Llun i ddydd Gwener, yn ogystal â 9yb – 5yp ar ddydd Sadwrn a dydd Sul, sy’n cymryd mewn i ystyriaeth y natur drwm o weithgareddau pêl-droed sydd yn digwydd yng Nghymru yn hwyr ac ar y penwythnos.

Fel dywedodd Prif Swyddog Gweithredol CBDC, Noel Mooney, am y fenter hon, ‘Fel Cymdeithas rydym bob amser eisiau gwneud mwy i helpu ein rhanddeiliaid a dod yn Genedl sy’n Arwain y Byd ym mhopeth a wnawn. Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Pêl-droed yn enghraifft fawr o hyn. Yn unol â’n Strategaeth, ‘Ein Cymru’, rydym am wneud pêl-droed y gamp fwyaf cynhwysol, hygyrch a llwyddiannus ym mhob rhan o Gymru. Mae gallu gwasanaethu a chefnogi pobl yn effeithiol yn rhan enfawr o hyn. 

Mae ein gweledigaeth yn syml: Cymru leol fyd-eang. Trwy gefnogi’r gêm leol a’i wneud yn llwyddiant, fe fydd y gêm yn tyfu ac yn fwy llwyddiannus yn eu hundod ar Lwyfan y Byd. Gyda’r lansiad hwn, rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld gwelliant yn wasanaeth cwsmeriaid ar gyfer y gêm yng Nghymru a rhoi ein rhanddeiliaid at galon popeth a wnawn.

Ategodd Llywydd CBDC, Steve Williams, y teimlad hwn, gan ddweud ‘Fel Llywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, rwy’n falch iawn o weld y camau cadarnhaol sy’n cael eu cymryd i fynd i’r afael ag anghenion cymorth ein rhanddeiliaid niferus yn y gêm yng Nghymru. Y bobl hyn yw enaid y gêm yng Nghymru, ac fel Cymdeithas mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i’w cefnogi yn eu profiad yn y gymdeithas, er mwyn cynnal a thyfu’r gêm yng Nghymru.

Gobeithiwn fydd y tîm hwn yn dod yn enghraifft amlwg o’n hymrwymiad i’n rhanddeiliaid a ffurfio rhan bwysig o gyfnod deinamig a chadarnhaol i CBDC, wrth i ni barhau i wella’r ffordd yr ydym yn gweithredu ar draws y sefydliad. 

Os oes gennych ymholiad neu angen cefnogaeth, gallwch gysylltu â’r Ganolfan Gwasanaethau Pêl-droed ar 02922 672 252, neu drwy e-bost, fsc@faw.cymru. Os ydych chi’n ddefnyddiwr System Comet ar gyfer sefydliad yng Nghymru, gallwch hefyd logio tocyn cymorth yn uniongyrchol drwy’r System Comet ar gyfer cymorth.