Penodi Sophie Howe fel Cynghorydd Cynaliadwyedd CBDC

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf erioed Cymru, Sophie Howe, wedi ymuno â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) fel cynghorydd cynaliadwyedd. Bydd Sophie yn gweithio gyda’r Gymdeithas ar weithredu Strategaeth Cynaliadwyedd CBDC 2030, ‘Cymru, llesiant a’r byd’, yn ogystal â chadeirio’r PanelCynghori ar Gynaliadwyedd newydd sbon.

Datblygwyd strategaeth ‘Cymru, llesiant a’r byd’ CBDC mewn cydweithrediad â Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru tra roedd Sophie wrth y llyw, gan ddefnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) fel ei chonglfaen. Mae’r Gymdeithas wedi mynd ati i fabwysiadu ysbryd arloesol y ddeddf gyda’i huchelgais i arwain y ffordd mewn cynaliadwyedd ym myd chwaraeon, a phwysleisio’r esiampl y gall pêl-droed ei chwarae mewn cenedl fach, i ysbrydoli eraill i wneud yr un peth.

Mae strategaeth ‘Cymru, llesiant a’r byd’ yn adeiladu ar gynllun strategol ‘Ein Cymru’ y gymdeithas, sy’n amlinellu chwe philer strategol i adeiladu cymdeithas gynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae’r strategaeth yn gynllun gweithredu clir ar gyfer CBDC i ddatblygu clybiau, cynghreiriau a mentrau cynaliadwy a chryfach ar draws saith maes ffocws; tîm, iechyd, strwythurau, cyfleusterau, partneriaethau, datgarboneiddio a chroeso. Mae’r camau’n amrywio ac yn cynnwys popeth o adolygu prosesau caffael i sefydlu cynlluniau cyfnewid ar gyfer citiau ac offer pêl-droed, creu cronfa i osod pwyntiau gwefru cerbydau trydan mewn clybiau a chanfod deunydd pecynnu bwyd lleol, di-blastig, wedi’i wneud o blanhigion ar gyfer yr ecosystem pêl-droed. Bydd cynllun peilot yn sefydlu canolfan llesiant pêl-droed mewn bwrdd iechyd i ddarparu gwasanaethau clinigol, gofal cymdeithasol, gofal iechyd meddwl a llesiant, cyn ei gyflwyno ar hyd a lled y wlad, tra bydd clybiau a chynghreiriau yn cael eu gefeillio ag eraill ar draws y byd i ddysgu a rhannu. Yn ogystal, mae’r Gymdeithas yn ystyried hyrwyddo fformatau cymryd rhan ac arddulliau pêl-droed newydd er mwyn ei gwneud yn haws i bawb chwarae pêl-droed.

Meddai Sophie Howe: “Nod Cymru yw bod ar flaen y gad ar y cae ac oddi arno, a dyna pam mae’r gymdeithas yn rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wrth wraidd y strategaeth gynaliadwyedd hon. Rwy’n gwybod bod CBDC wedi ymrwymo i ddiogelu anghenion a buddiannau cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac i greu byd gwell i’r rhai sydd eto i’w geni. Edrychaf ymlaen at weithio fel Cynghorydd Cynaliadwyedd ynghyd â staff, chwaraewyr, partneriaid a’r teulu pêl-droed ehangach i wneud Cymru’r gymdeithas chwaraeon fwyaf cynaliadwy yn y byd.”

Meddai cadeirydd CBDC, Alys Carlton: “Mae Sophie Howe wedi gweithio’n agos gyda CBDC ar ein strategaeth gynaliadwyedd o’r camau datblygu cynnar ac felly mae hi’n bartner naturiol i ni wrth ei chyflawni. Rôl Sophie fydd cadeirio’r panel cynghori sy’n dod â nifer o bobl gydag amrywiaeth o arbenigedd ynghyd, i’n cynghori ar arfer gorau a datblygiadau arloesol o ran cynaliadwyedd ac i’n cysylltu â phartneriaid a rhwydweithiau o bob cwr o’r byd sydd eisiau ymuno â ni ar ein taith gynaliadwyedd. Rydym yn hynod gyffrous i groesawu Sophie i’r rôl hon sy’n dod â’i harbenigedd a’i rhwydweithiau i’r gwaith o weithredu a darparu ‘Cymru, llesiant a’r byd’.”

Meddai Harrison Clayton, Cadeirydd Cyngor Ieuenctid CBDC: “Ein nod yn y Gymdeithas yw diwallu anghenion y presennol tra hefyd yn diogelu’r gallu i ddiwallu anghenion cenedlaethau’r dyfodol. Rhaid i hyn fod yn ganolog i bob un o’n penderfyniadau, boed yn rhai mawr neu fach, ac mae angen i bob un ohonom ni, ar draws y teulu pêl-droed cyfan, feddwl a gweithredu fel hyn. Mae’n wych y byddwn yn gweithio tuag at y nod hwnnw gyda chefnogaeth Sophie Howe fel ein Cynghorydd Cynaliadwyedd gyda’i chyfoeth o arbenigedd, gwybodaeth a rhwydweithiau. Mae’r Cyngor Ieuenctid yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Sophie i wneud yn siŵr bod gwaith CBDC yn gadael gwaddol cadarnhaol iawn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Learn more from FA Wales

Sign up to receive all things FAW, from team news, tickets, domestic, grassroots, to exclusive offers and prize draws.

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data – view our privacy policy by clicking here.